Yhdistyksen säännöt:

Voimassa olevat säännöt: 20.02.2023 13:51:21


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on MC Porkkala ry ja sen kotikunta on
Kirkkonummi ja toiminta-alue Kirkkonummi ympäristöineen, lähinnä ns. Porkkalan parenteesialue. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jäsenellä on oikeus käyttää ruotsia kokouksissa.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää moottoripyöräharrastusta, sekä edistää turvallista moottoripyöräilyä ja liikennekulttuuria jäsenistönsä keskuudessa.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä moottoripyörämatkoja jäsenilleen, näytöksiä, koulutustilaisuuksia, näyttelyjä, yhdessäoloa ja muita tilaisuuksia jotka ovat rinnastettavissa edellä mainittuihin ja edistävät yhdistyksen tarkoituksessa mainittua turvallista moottoripyöräilyä ja liikennekulttuuria.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi varainhankinnassaan vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta, omistaa tai ottaa vuokralle toiminnan toteuttamiseen tarvittavia kiinteistöjä tai toimitiloja. Yhdistys voi myös järjestää arpajaisia tai keräyksiä saatuaan siihen tarvittavat luvat, sekä harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet

Jokainen, joka haluaa toimia yhdistyksen tarkoituksen
mukaisesti ja hyväksyy yhdistyksen säännöt voi anoa yhdistyksen varsinaista jäsenyyttä. Varsinaisen jäsenen kanssa samaan perheeseen kuuluva henkilö voi anoa pääsyä yhdistyksen perhejäseneksi. Tukijäsenyyttä voi anoa henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen varsinaiset-, tuki- ja perhejäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kevätkokous voi hallituksen esityksestä kutsua ansiokkaan jäsenen kunniajäseneksi tai kunnia-puheenjohtajaksi. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.

4. Yhdistyksen jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla tästä hallitukselle taikka sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai yhdistyksen kokouksessa ilmoittamalla erosta, joka kirjataan kokouspöytäkirjaan.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen mikäli tämä ei ole
maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan tai ei muutoin täytä jäsenvelvoitteitaan joihin hän on sitoutunut hakiessaan jäsenyyttä yhdistyksessä tai mikäli hän käytöksellään tai toimillaan yhdistyksessä taikka sen ulkopuolella on aiheuttanut yhdistykselle huomattavaa haittaa tai mikäli hän ei enää täytä niitä ehtoja jotka laikka ja yhdistyksen säännöissä mainitaan.

5. Liittymis- ja jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta- tuki- ja perhejäseniltä kannettavan liittymis- ja vuosittaisen jäsenmaksun suuruuden. Liittymis- ja jäsenmaksut voivat olla erisuuruiset eri jäsenryhmille. Kunniajäsen ja kunniapuheenjohtaja on vapautettu jäsenmaksuista.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Puheenjohtaja sekä hallituksen muut jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan,
sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevat aihetta tai siinä tapauksessa, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä vaatii hallituksen koolle kutsumista.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet
hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, ovat saapuvilla. Äänestyksissä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä tai rahastonhoitajalla, kaksi yhdessä, tai yksittäisellä henkilöllä jonka yhdistyksen hallitus on päätöksellään tähän määrännyt.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi. Tilin-päätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen toimintakertomus on luovutettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kevätkokousta. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa hallitukselle kirjallisena viimeistään kaksi viikkoa ennen yhdistyksen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen
määrääminä päivinä siten, että yhdistyksen syyskokous on elokuu -joulukuu välisenä aikana ja yhdistyksen kevätkokous on tammikuu - toukokuu välisenä aikana.

Ylimääräinen yhdistyskokous pidetään, mikäli yhdistyksen
kokous niin päättää tai jos hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti tätä hallitukselta vaatii jonkin erityisen asian käsittelyä varten. Tällaisissa tapauksissa kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä kun vaatimus on hallitukselle esitetty. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella varsinaisella jäsenellä, sekä kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Tuki- ja perheenjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo oikeus.

Mikäli säännöissä ei muuta sanota, tulee kokouksen
päätökseksi se mielipide jota yli puolet annetuista äänistä kannattaa. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Kutsu yhdistyksen kokouksiin

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle lähettämällä
kutsun viimeistään seitsemän (7) päivää ennen pidettävää kokousta. Kutsu lähetetään sähköpostilla niille jotka ovat sen yhdistykselle ilmoittaneet, muutoin kirjeellä.

11. Vuosikokousmenettely

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
-kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
-kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
-toimintasuunnitelman, talousarvion sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen
- hallituksen puheenjohtajan sekä muiden hallituksen jäsenten valinta
-tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
-kokouksen avaus
-kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
-kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
-kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
-tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastus-
kertomuksen esittäminen
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
-käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli joku yhdistyksen jäsenistä haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen syys- tai kevätkokouksessa on hänen tästä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään kuukautta ennen pidettävää kokousta.

12. Sääntömuutokset ja yhdistyksen purku

Sääntömuutoksiin tai yhdistyksen purkuun tarvitaan vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistö annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntömuutosasia tai mikäli asia koskee yhdistyksen purkua.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamista päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Jäsenhakemus